• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

DERSLER

İş Zekası ve Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

IZV 501 - Veri Modelleme ve İş Zekası

Bu ders ilişkisel veri tabanları ve büyük veriler için geliştirilmiş modeller dahil olmak üzere veri işletiminin temellerini kapsamaktadır. İlk olarak kavramsal modeller (ER ve UML gibi) anlatılacak, daha sonra ilişkisel model ve kavramsal modelden ilişkisel modele geçiş üzerinde durulacaktır. SQL sorgu dili ile ilişkisel veri tabanlarının sorgulanması anlatılacaktır. Son olarak iş zekası ve uygulamları tanıtılacaktır.

 

IZV 502 - İş Simülasyonu

Bu dersin amacı öğrencilere bir mühendislik sisteminin benzetim kullanılarak nasıl modelleneceğini öğretmektir. Ders, karmaşık sistemlerin benzetim modellemeleri, geçerli benzetim sistemleri, girdi modelleme, rastgele sayılar ve rastgele değişken üretme metotları, benzetim çıktı analizi ve varyans azaltma teknikleri konularını içermektedir.

 

IZV 503 - İş Analitiği ve İstatistiği

Bu ders, öğrencilerin temel olasılık bilgileri üzerine kurulacaktır. Bu derste, deneysel verilerin nasıl modelleneceği öğretilecek olup, öğrencilere tahmin ve hipotez testleri gibi istatistiksel verilerin analizi için gerekli olan araçları ve teknik bilgi ve beceriler kazandırılacaktır. Derste aynı zamanda doğrusal, doğrusal olmayan ve çok değişkenli regresyonları da içeren çeşitli regresyon tekniklerini tanıtılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin bir istatistiksel hesaplama paket programını yetkin bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmektedir.

 

IZV 504 - Uygulamalı Karar Modelleri

Bu ders, karar verme problemlerinin farklı tiplerinin analizinde kullanılabilen bazı nicel araçları tanıtır. Seçilmiş başlıklar; belirsizlik, risk ve belirlilik altında karar vermedir. Tek adım ve çoklu adım, tek periyot ve çoklu periyot karar problemleri tartışılır. Karar ağaçları ve lineer programlama teknikleri problem çözümünde kullanılır. Dersi alan öğrencilerin, çeşitli yazılım araçlarını kullanarak vaka çalışmaları yapması amaçlanmaktadır.

 

IZV 511 - Dijital Dönüşüm ve İş Zekası Değeri

Ders kapsamında dijital dönüşüm ve iş zekası değerinin dijital dönüşüm üzerindeki etkisi anlatılacaktır.

 

IZV 512 - İş Zekası Proje Yönetimi

İş analitiği bakış açısı ile, proje yönetim sürecine ve proje portföyünün yönetimine odaklanmaktadır. Ders, proje yönetim sorumluluğu olan iş analitiği profesyonellerine, proje planlama ve yönetim problemlerinin farklı birçok tiplerinin çözümlerinde kullanılabilecek çeşitli nicel araçları tanıtmaktadır. Proje karakteristikleri, proje organizasyon ve yönetimi, çizelgeleme, Gantt Diyagramı, CPM ve PERT, Pert-Zaman ve Pert-Maliyet, Lineer Programlama ile Kritik Yol ve proje süresi kısaltma teknikleri seçilmiş konulardır. Dersi alan öğrencilerin uygun yazılımlar (Microsoft Project vb.) kullanılarak vaka çalışmaları ve uygulamalar yapması hedeflenmektedir.

 

IZV513 - Veri Odaklı Programlama

Ders kapsamında R, Python vb. Bir programlama dili öğretilecek olup, dilin temellerinin yanında veri analizine yönelik olarak, bu diller içerisinde bulunan bazı kütüphaneler tanıtılacaktır.

 

IZV514 - Yapay Zekâ Uygulamaları

Bu ders akıllı bilgisayar sistemlerinin inşası için temel tekniklerin geniş bir şekilde anlaşılmasını ve yapay zekanın problemlere nasıl uygulandığını göstermeyi amaçlamaktadır.

 

IZV 515 - Veri Görselleştirme ve İş Raporlama

Bu dersin amacı öğrencilere uygulamalı olarak normalde klasik formatta sunulan karmaşık ve kafa karıştıran verileri, kolay algılanabilir grafiksel olarak sunulmasını, veri görselleştirme araçlarını ve verilerden elde edilen bilgilerin işletmeler için raporlanması öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

IZV516 - Büyük Veri Teknolojileri ve Yönetimi

Bu ders öğrencilere büyük veri analitiğinde kullanılan Hadoop, Pig ve Hive gibi son teknoloji araçları tanıtacak ve bu teknolojilerin yönetilmesi hakkında bilgi verecektir.

 

IZV 517 - Çok Kriterli Karar Modelleri

Bu ders, karar teorisi konusundaki temel kavramları, karar verme problemlerinin modellenmesi ve çözüm yöntemlerinin uygulamalı örneklerle tanıtmaktadır. Ders içinde Analitik Hiyerarşi Metodu, TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE gibi çeşitli çok ölçütlü karar verme yöntemleri üzerinde durulacak olup; öğrencilerin uygulamalı problem ve vakalar üzerinde çalışmalar yapması ve böylece karar verme metodolojisini kavramaları amaçlanmaktadır.

 

IZV 518 - Belirsizlik ve Risk Altında Karar Verme

Bu derste öncelikli olarak karar verme aşamasındaki bileşenleri tanıtılıp; olasılık değerleri olmadan karar verme konusu altında incelenen temel yöntemler olan, Maximax, Maximin, Minimax Regret, Hurwicz ve Eşdeğer İhtimal yöntemleri anlatılacaktır. İkinci aşamada ise, olasılıklar altında karar verme konusu içinde, Beklenen Değer (EV), Beklenen Fırsat Kaybı (EOL) ve Mükemmel Bilgilendirmenin Beklenen Değeri (EVPI) kavramları tanıtılacaktır. Karar ağaçları, Bayesian Yaklaşım ve son olarak da Oyun Teorisi kavramları üzerinde de durulması hedeflenmektedir. Bu derste, öğrencilerin ilgili bilgisayar yazılımları kullanarak (QM for Windows vb.) problem ve vakalar üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

 

IZV 521 - Muhasebe ve Finans Analitik Uygulamaları 

Bu ders kapsamında iş analtiği, muhasebe ve finans alanlarında uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 

IZV 522 - Pazarlama ve Müşteri Analitiği

Bu ders kapsamında, segmentasyon, ürün fiyatlandırma, hedefleme, kampanya tasarımı, doğrusal pazarlama gibi konularda problem-çözüm yaklaşımı içerisinde pazarlama ve müşteri analitiği tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

 

IZV523 - Bilgi Çıkarımı ve Metin Madenciliği

Bu ders, bilgi çıkarım ve metin madenciliği uygulamalarını ileri düzeyde vermeyi amaçlamaktadır.

 

IZV 524 - Web ve Sosyal Medya Analitiği

Bu dersin temel amacı, öğrencilere bir işletme içindeki iş süreçlerini ve karar alma sürecini iyileştirmek için özellikle web ve sosyal medya veri kaynaklarını nasıl kullanacaklarını öğretmektir.

 

IZV 525 - Uygulamalı Öngörü Teknikleri

Bu ders kapsamında, öğrencilerin iş tahminlerinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik ana konuları kavraması amaçlanmaktadır. Ders aynı zamanda, işletmelere yönelik uygulamalar, satışlar, üretim, envanter miktarları gibi, hem kısa hem de uzun vadeli planlamalar için yapılması gereken tahminleri içermektedir. Derste öncelikli olarak tahminlemenin temel araçları ve temel zaman serisi analizi teknikleri üzerinde durulacak olup, öğrencilerin tahmin yapma konusunda deneyim kazanmaları, bilgisayar çıktılarını yorumlama ve rapor yazımı konusunda becerilerini de geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

IZV 526 - Tahmine Dayalı Analitik ve Makine Öğrenmesi

Bu ders kapsamında şirketlerin, verilerdeki eğilimleri keşfetmelerine ve bir sonraki adımda olacakları tahmin etmelerine yardımcı olmak adına temel makine öğrenmesi yaklaşımları tanıtılacaktır. Öğrencilerin, anlatılan tekniklerin arka planını oluşturan temel teorileri anlamalarının yanında bu teknikleri farklı platformlarda uygulamaları beklenecektir.